top of page
Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

1. De huidige Algemene voorwaarden van de verkoop op afstand ("AVVA") zijn van toepassing op elke online bestelling van producten en diensten op de website www.all4dogsvzw.com.
De Klant moet steeds de AVVA lezen en aanvaarden vooraleer hij een bestelling plaatst. Elke online bestelling zal beschouwd worden als een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AVVA van All4dogsvzw.
Deze leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de AVVA van All4dogsvzw
 
2. Prijs
Alle prijzen zijn in euro´s vermeld, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

De afgebeelde prijzen op www.all4dogsvzw.com zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten (levering) of andere bijkomende optionele diensten. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang en de kenmerken van elke specifieke bestelling en kunnen niet op voorhand bepaald worden; de transportkosten variëren naargelang de omvang en het gewicht van de bestelling. In de loop van het bestelproces krijgt u voor de bevestiging van de aankoop en de betaling van de bestelling op het overzichtsscherm wel een overzicht van de totaalprijs aan producten en de uiteindelijke totale verpakkings-, transport- en leveringskosten, alsook van de kosten van eventueel aanvullende dienstverlening.

All4dogsvzw behoudt zich het recht voor om de juiste prijs toe te passen of een bestelling eenzijdig te annuleren als blijkt dat de aangegeven prijs en / of beschrijving van het product of de producten en bijbehorende opties onjuist zijn vermeld op de website ten gevolge van een technische storing of menselijke fout
 
3. Betalen
Na uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen.

 U kan bij aankoop op de website www.all4dogsvzw;com op verschillende manieren betalen:

  • als u de artikels "aan huis" laat leveren: betaling voor levering via Mastercard of overschrijving, .
    Als u besluit te betalen via klassieke overschrijving op onze rekening
    BE93 3631 4951 8567 , worden de artikels voor u gereserveerd gedurende tien (10) dagen, in afwachting van de daadwerkelijke debitering van de betaling. Als we de betaling niet ontvangen hebben binnen voormelde termijn, kan All4dogsvzw naar eigen goeddunken en zonder kosten besluiten de bestelling te annuleren. U zal hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden.

  • als u de goederen komt afhalen hij All4dogsvzw : betaling voor levering via Bancontact of Cash

Als u niet binnen deze termijn betaalt, is All4dogsvzw ontslaan van elke verplichting ten overstaan van de Klant en kan het op eigen initiatief de bestelling annuleren zonder kosten voor de Klant.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters van All4dogsvzw , het bewijs van alle transacties tussen All4dogs en de Klant. Het feit dat u het nummer van uw debet- of kredietkaart meedeelt en u de bestelling definitief bevestigt, vormt het bewijs dat u instemt met deze bestelling en met deze AVVA. Deze bevestiging staat gelijk aan ondertekening.

Voor bestellingen en speciaal gemaakte producten wordt in overleg een aflevertermijn afgesproken. 4. Verzenden
De verzendkosten kunnen wijzigen afhankelijk van gewicht en verzendadres(Land)

De levering gebeurt door een externe partner, die fungeert als koerierdienst.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan All4dogsvzw
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

5. Annulering
U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling te annuleren, 
 
6. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij All4dogsvzw
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant All4dogsvzw via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan All4dogsvzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan All4dogsvzw
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt All4dogsvzw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal All4dogsvzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat All4dogsvzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan All4dogsvzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • voor de speciaal voor u op maat gemaakte producten


7. Aansprakelijkheid
All4dogs is nooit aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

 
8. Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is Belgische recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. 
 
9.Wijzigingsrecht All4dogs behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van All4dogs.
 
10. Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van All4dogs opgeslagen om de bestelling te verwerken en worden niet verstrekt aan derden. Daarnaast gebruikt All4dogs uw gegevens voor het toesturen van mailings. Wij hanteren hier de regelgeving volgens de wet op de privacy.
 
11. Voorwaarden op onze producten
Onze producten zijn voorzien van eigen label All4dogs en mogen niet doorverkocht worden door derden, maten dienen goed nagemeten te worden , wij nemen geen verantwoording voor verkeerde maten, sommige stoffen moeten met zorg behandeld worden ( sierlint en brokaat kan beschadigt worden met het krabben van de hond )

update 20/05/2021

bottom of page